Vijftig Vlaamsche Liederen | Albrecht Rodenbach

Vijftig Vlaamsche Liederen

1877

August Ghequiere.

Met enkele liederen van Albrecht Rodenbach

Uitgeverij 1ste druk: Brugge Van Mullem. -80p.